PMSC is a cause-oriented organisation that promotes the rights and welfare of Filipino migrants in Canada. The goals of PMSC are to organise, mobilise and educate overseas Filipinos on the issues of migrants and the Filipino people in order that they are better able to defend their rights.

 

PMSC   was initially known as the Philippine Multicultural Society of Canada. It was set up in 1996 as a support group for Filipino domestic workers and live-in caregivers. The initial objective of the organisation was to work toward the integration of all Filipino Canadians and other ethno-cultural groups in the economic, social cultural and political life in Canada. In the year 2000,  PMSC changed its name to Pilipinong Migrante sa Canada, and renewed its mandate and broadened its focus. Its membership base now includes all migrant Filipinos.

 

 

 

 

STATEMENT SA SITWASYON SA GREECE

 

Malayo sa ating isip kung ano ang nangyayari sa ibang bansa, pero pareho din ang mga hinaharap nating problema sa Pilipinas.  Baon tayo sa utang dahil dehado tayo sa ekonomiya ng mundo.  Pag siningil ang ating utang sa IMF, pareho din ang ating hinaharap.  Walang serbisyo sa ating bansa dahil mayroong austerity (government budget cuts) na kondisyon ng IMF.  Ang mga mayayaman naman ay di nagbabayad ng sapat na taxes para sa kabutihan ng lahat.see more